Główne założenia programu Komitetu Wyborczego Wyborców Jerzego Kulaka w wyborach na burmistrza Gostynia i wyborach do Rady Miejskiej w Gostyniu

Priorytetem naszych działań w dalszym ciągu będzie zrównoważony rozwój gminy. Przeprowadzimy Gostyń przez trudności związane z budową obwodnicy drogi wojewódzkiej. Doprowadziliśmy do rozpoczęcia tej inwestycji, została przygotowana mapa zagrożeń i trudności związanych z procesem budowlanym, ułatwimy wykonawcy prowadzenie prac, a mieszkańcom zapewnimy bezpieczny i sprawny przebieg budowy gostyńskiej obwodnicy. Dzięki zaplanowanemu przez nas przebiegowi wyprowadzony zostanie znaczący ruch samochodów osobowych i ciężarowych z ulicy Nad Kanią oraz części ul. Jana Pawła II.

Stawiamy na dalszy rozwój strefy gospodarczej w Czachorowie. Doprowadzimy do wykupu przez firmy kolejnych terenów pod inwestycje, we współpracy z przedsiębiorcami wybudujemy kolejne elementy potrzebnej infrastruktury. Nadal będziemy stosować system ulg i zwolnień podatkowych. Będziemy rozwijać system komunikacji drogowej, przyczyniający się do sprawnego transportowania materiałów do firm oraz komunikacji miejskiej i podmiejskiej, pozwalającej m.in. pracownikom na nieodpłatny dojazd do pracy.

W zakresie oświaty nadal bardzo ważne pozostaje organizowanie zadań w sposób umożliwiający właściwy rozwój dzieci i młodzieży oraz wypełnianie ustawowych obowiązków nałożonych na gminę. Przedszkola oraz szkoły podstawowe powinny być dobrze zarządzane, a dyrektorzy wyłaniani w drodze konkursów. Należy rozwijać system stypendiów, kierowany do uczniów, studentów i sportowców. Placówki muszą być systematycznie wyposażane w nowe sprzęty i nową technologię informatyczną.

Duże znaczenie w rozwoju dziecka ma ruch i dlatego rozwijać będziemy system nauki pływania oraz jazdy na łyżwach. Naszym celem inwestycyjnym w tym obszarze jest realizacja programu budowy boisk ze sztuczną nawierzchnią przy szkołach gminnych. Dokończymy modernizację stadionu miejskiego, który stanie się najnowocześniejszym obiektem sportowym w regionie. Stworzymy nowoczesne warunki treningowe dla piłkarzy, a także przygotujemy zupełnie nową ofertę zajęć dla naszych lekkoatletów.

Chcemy wzmacniać system opieki nad dzieckiem do lat 3 oraz tworzyć programy pomocy młodym matkom. W dalszym ciągu będziemy wspierać działania szkoły rodzenia, a także będziemy kontynuować nasz program "Przyjazny samorząd", służący wsparciu rodzin wielodzietnych w dostępie do usług oferowanych m.in. przez OSiR i GOK Hutnik.

Naszym celem w zakresie pomocy społecznej jest stałe podnoszenie jakości świadczonych usług. Służby pomocy społecznej powinny być blisko ludzkich spraw, powinny identyfikować potrzeby, zapobiegać powstawaniu obszarów wykluczenia społecznego, a w przypadku ich zdiagnozowania powinny podejmować kroki zaradcze.

Rozszerzymy wprowadzony w obecnej kadencji program skierowany do seniorów. Rozwiniemy system zniżek w punktach usługowych i handlowych, wprowadzimy nową ofertę zajęć terapeutycznych w rozbudowanym Domu Dziennego Pobytu, a także rozwiniemy współpracę z Radą Seniorów. Główną ideą naszych działań pomocowych w dalszym ciągu będzie współuczestnictwo osób wymagających wsparcia, które prowadzi do wzrostu aktywności i integracji społecznej. Będziemy udzielać dotacji organizacjom pozarządowym działającym na rzecz osób starszych, niepełnosprawnych czy chorych.

Wypracujemy najbardziej optymalny system budowy nowych mieszkań komunalnych. Zamierzamy skorzystać z rządowych programów wsparcia i doprowadzić do powstania kolejnych inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy. Wyznaczymy nowe lokalizacje pod budownictwo wielorodzinne, a przy współpracy z inwestorami zapewnimy potrzebną infrastrukturę.

Na obszarach wiejskich powinien nadal funkcjonować fundusz sołecki, który corocznie jest do dyspozycji mieszkańców wsi. Dzięki funduszowi nie tylko wykonaliśmy na wsiach mnóstwo ważnych dla mieszkańców zadań, ale także fundusz ten przyczynił się do integracji wsi wokół ważnych spraw i stanowił prawdziwą lekcję demokracji. W nowej kadencji powstaną kolejne place zabaw i nowe tereny rekreacyjne.

Będziemy dążyć do wykonania dalszych niezbędnych remontów dróg wiejskich, budowy kolejnych odcinków chodników. Planujemy budowę kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej (również ze wsparciem środków unijnych), m.in. Brzezie-Czerwieniec, Sikorzyn i Siemowo, Będziemy kontynuować program wsparcia spółek wodnych, żeby mogły sprawniej realizować swoje zadania statutowe.

Dokończymy remont świetlicy w Sikorzynie, by była tak funkcjonalna, jak inne wyremontowane wcześniej przez samorząd gminny m.in. w Ziółkowie, Krajewicach, Siemowie i Kosowie. Planujemy utrzymywać w dobrym stanie remizy strażackie i dokończyć budowę remizy OSP w Kosowie, dla jednostki należącej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Będziemy również inwestować w niezbędny strażacki sprzęt, by w ten sposób zadbać o poprawę bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

Będziemy szczególną troską otaczać oddziały przedszkolne przy szkołach wiejskich, które pomagają wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich. Będziemy dowozić uczniów na naukę pływania i jazdy na łyżwach, a także włączać je do przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych w gminie.

Będziemy w dalszym ciągu zabiegać o budowę obwodnicy drogi krajowej nr 12. Dzięki naszym skutecznym działaniom doprowadziliśmy do budowy pierwszej obwodnicy, przygotowaliśmy również strategię doprowadzenia do budowy kolejnej. Powstanie obwodnicy DK 12 spowoduje skokowe zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego, pozwoli nam wytyczyć kilka kilometrów bezpiecznych szlaków rowerowych w mieście (m.in. w ciągu dzisiejszych ulic jednokierunkowych - ul. Mostowa, Powstańców Wielkopolskich, Sądowa, Olejniczaka, Jana Pawła II) i znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych oraz zatrzyma degradację budynków przy głównych szlakach komunikacyjnych.

Zakończymy budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych do Kunowa i Krajewic, a także zaplanujemy budowę kolejnego etapu ścieżki Gola - Kosowo. Przeanalizujemy możliwość wprowadzenia w Gostyniu systemu rowerów miejskich, jako kolejnego etapu działań ograniczających ruch samochodowy w mieście.

Przeprowadzimy w Gostyniu "Zieloną Rewolucję". Wyznaczone zostaną nowe tereny rekreacyjne (Pożegowo, Głogówko, centrum miasta) oraz zmodernizujemy istniejące m.in. park przy ul. Strzeleckiej, według niedawno opracowanej koncepcji. Będziemy prowadzić działania zmierzające do polepszenia jakości powietrza, rozszerzymy działania informacyjne i kontrolne, w dalszym ciągu będziemy wspierać finansowo mieszkańców, którzy zdecydują się na proekologiczne inwestycje.

Przebudujemy w kilku punktach miasta kanalizację deszczową w celu lepszej ochrony nieruchomości i ulic przed zalaniem wodami opadowymi. Będziemy wspierać działania modernizacyjne Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a także finansowo wesprzemy ZWiK w prowadzeniu kolejnych odcinków kanalizacji sanitarnej. Znacząco rozbudujemy system nowych dróg na osiedlu Pożegowo. Dzięki przeprowadzonym konsultacjom społecznym przeprowadzimy budowę wielu nowych ulic.

Nadal będziemy wspierać organizacje pozarządowe, widząc w nich partnera w budowaniu demokratycznego społeczeństwa opartego na zasadach partnerstwa i wzajemności. Będziemy dotować kluby sportowe, które odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, przyczyniają się do poprawy poziomu zdrowia mieszkańców oraz w sposób właściwy zagospodarowują czas wolny. Utrzymamy i rozwiniemy kontakty zagraniczne w celu promocji naszej gminy oraz promocji rzemiosła i przemysłu. Zapewnimy mieszkańcom bogatą ofertę kulturalną i rekreacyjną.

Wszystkie nasze działania będziemy prowadzić mając na uwadze racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Jako przewidujący samorządowcy prowadzimy odpowiedzialną politykę finansową, której efektem będzie całkowita spłata zadłużenia samorządu gminnego. Będziemy w dalszym ciągu wykorzystywać każdą możliwość pozyskania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. Będziemy wspierać działania innych samorządów, jednak współpraca ta będzie odbywać się na zasadach partnerskich. Będziemy również wskazywać problemy, z którymi borykają się nasi mieszkańcy, a których rozwiązanie zależne jest od innych instytucji bądź urzędów m.in. problemy gostyńskiego szpitala czy stan dróg powiatowych. Czujemy się odpowiedzialni za naszych mieszkańców i zamierzamy w dalszym ciągu działać dla polepszenia jakości ich życia.

Opracował Komitet Wyborczy Wyborców Jerzego Kulaka.


<--Wróć do strony głównej

Sfinansowano ze środków KWW Jerzego Kulaka